BUIJS, Linneke & STORM, Marianne

BUIJS, Linneke & STORM, Marianne

Tora, 1994
Querido’s uitgeverij, Amsterdam

Tora 1994In 1994 verscheen de Tora, een vertaling van de Pentateuch, of de vijf boeken van Mozes. Geboeid door de taal van de Hebreeuwse Bijbel willen Linneke Buys en Marianne Storm de lezer laten proeven van het ruwe materiaal – de grondtekst in al zijn literaire vormen. Hun vertaalwerk wil een poging zijn die recht doet aan het Hebreeuws met een zo getrouw mogelijke weergave van de brontekst. Het eigen ritme en de compositie van de Hebreeuwse tekst wordt gerespecteerd. Dit levert vaak vreemde constructies op in de ontvangende taal en vraagt een extra inspanning van de lezer. De vertaalsters geven toe dat het Nederlands niet altijd even toegankelijk wordt gebracht, maar daardoor kan men kennismaken met de taaleigenaardigheden en het literaire karakter van het Hebreeuws. Waar mogelijk wordt elk Hebreeuws woord met een Nederlands woord vertaald wat soms leidt tot een ‘gezocht’ woordgebruik, hoewel men tracht ‘binnen de grenzen van het Nederlands te blijven’ (Verantwoording, blz. 8).

Hebreeuwse namen en enkele onvertaalde woorden worden zoveel mogelijk naar hun Hebreeuwse klank weergegeven (vb. ‘Ja’akov’ voor Jakob, ‘Je’hosjoea’ voor Jozua, enz. ).

Het Tetragrammaton (JHWH) wordt enkel getranscribeerd naar de oorspronkelijke medeklinkers waardoor men zelf de vocalisatie kan invullen.