Petrus Canisius

DE HEILIGE SCHRIFT

In opdracht van de apologetische vereniging “Petrus Canisius”
R.K. Boek-Centrale, Amsterdam
1939

Aan rooms-katholieke zijde verscheen in 1906 een vertaling van de Evangeliën en Handelingen onder auspiciën van de Apologetische Vereniging Petrus Canisius. Onder de vier auteurs van de vertaling bevindt zich D. Sloet die betrokken was bij de ‘Professorenbijbel‘ (1894-1904) en de Jezuïet J.P. Van Kasteren die het meeste vertaalwerk lijkt te leveren. Deze uitgave kende een stormachtig succes. Nochtans moest men voor een volledig nieuw testament wachten tot 1929. In datzelfde jaar werden voorbereidingen getroffen voor een vertaling van het Oude Testament. Hierdoor kwam men tot de eerste Nederlandse rooms-katholieke vertaling van de Bijbel uit de grondtalen. Nadat het initiatief de goedkeuring van het episcopaat ontvangen had, kon er een vertaalcommissie aangesteld worden onder leiding van R. Jansen. Hoewel aangekondigd, liet de uitgave van het Oude Testament behoorlijk op zich wachten. Maar concurrentie met de uitgever van ‘De Katholieke Bijbel‘ en de beroering rond deze kwestie, gaf de vertaalactiviteit een nieuwe impuls.

Petrus CanisiusLater ontstond onenigheid over het feit dat Jansen het gehele project teveel dirigeerde. Hij vertaalde zelfstandig Job, Psalmen, Hooglied, Esdras, Nehemias, Isaias, Jeremias, Daniël, de kleine Profeten en het Nieuwe Testament. Het vertaalwerk van zijn medewerkers ging hij zelfstandig reviseren, wat hem niet in dank werd afgenomen. Sommigen distantieerden zich zelfs van het resultaat. Later suggereerde men dat dit de homogeniteit van het gehele vertaalproject wel ten goede kwam.

Verder gaf men de voorkeur aan ‘Jahweh’ als vertaling van de Goddelijke naam. Hiermee koos men bewust voor een weergave waarbij de vier medeklinkers van het Tetragrammaton behouden zou blijven. Vervangingen met ‘Heer’ of ‘De Naam’ beschouwde men als een rabbijns, geen authentiek oudtestamentisch gebruik. Het eindproduct werd gunstig onthaald en zou tot de komst van de Willibrordvertaling haar diensten bewijzen.